24.5 C
Pionki
niedziela, 26 maja, 2024
spot_img

„Top 20 Inwestycji Miejskich: Ranking Inwestycyjny”. Cz.1

Popularne

spot_img

Upływająca kadencja samorządu to czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w mieście przez ostatnich 5 lat również w sferze inwestycyjnej. Nie był to łatwy czas dla większości samorządów w Polsce, gdyż jak każdy z nas pamięta, przyszło nam zmierzyć się z pandemią Covid oraz wojną na Ukrainie, które spowodowały drastyczny wzrost materiałów, usług, nośników energii czy wysoką inflację. Również reforma podatków wprowadzonych przez Program Polski Ład, pozbawiła samorządy należnych im wpływów do budżetów. W przypadku Pionek reforma ta spowodowała, że do budżetu miasta trafiło ok. 20 milionów mniej wpływów od rządu. Dziś prezentujemy pierwszą część informacji o wykonanych w tej kadencji miejskich inwestycji.

Jednak pomimo powyższego, kadencja ta okazała się udana w sferze inwestycyjnej. Zrealizowano inwestycje  o ponad 100 % większe, niż w poprzedniej kadencji, co warto zaznaczyć – bez podnoszenia podatków. Wykonano ponad 200 zadań inwestycyjnych i zaangażowano ponad 95 milionów zł (dla porównania kadencja 2014-2018 to wydatki na poziomie 41 mln zł). Dokończono część rozpoczętych projektów z poprzedniej kadencji jak np. projekt Zielone Pionki czy budowa cmentarza komunalnego ale przeprowadzono również dziesiątki nowych zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne. Najważniejsze zadania przedstawiamy poniżej :

  1. Projekt Zielone Pionki ” – koszt zadania 9 597 811 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej POIiŚ.  Umowa na to zadnie została podpisana w 2018r, jednak prawie cała rzeczowa realizacja wszystkich zadań w ramach projektu, w tym:  przygotowanie projektów budowlanych czy wydatkowanie środków na wykonanie robót zostało zrealizowane w obecnej kadencji. Realizacja projektu przyczyniła się do ogromnej zmiany wizerunkowej miasta, gdyż powstały nowoczesne tereny zielone z infrastrukturą dla mieszkańców (nowe chodniki, oświetlenie, ławki, place zabaw, siłownie i wiele innych). Warto nadmienić, że realizując projekt, Gmina uzyskała oszczędności, co pozwoliło na aneksowanie umowy o  dofinansowanie. Dzięki temu do projektu dodano dodatkowy teren, który uległ modernizacji – tzw. Błonia II. Niestety pozytywne zmiany wizerunkowe jakie zaszły w mieście nie spodobały się   grupie radnych i osób z nimi związanych, gdyż rozwój miasta nie był po ”partyjnej myśli” , więc   zaczęły się  seryjne donosy, co spowodowało liczne kontrole.  Jednak ostatnie działania i  otrzymane  pozytywne decyzje wskazują, że rozliczenie projektu zmierza do szczęśliwego finału w rozliczeniu projektu.

  1. Modernizacja bloków komunalnych przy Alejach Lipowych i Leśnej – kwota 7 123 249 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa, remontowi i termomodernizacji w ramach zadania pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13”  poddano 3 budynki stanowiące zasób komunalny miasta. W/w budynki nie były remontowane od ponad 40 lat. Budynki nie tylko zyskały nowy wygląd, ale również nowe instalacje, w tym wodno-  kanalizacyjne,  dzięki którym mieszkańcy zyskali dostęp do bieżącej wody i kanalizacji. Realizacja projektu przyczyniła się do obniżenia kosztów utrzymania tych budynków oraz spowodowała, że każdy mieszkaniec indywidualnie rozlicza swoje rachunki  za energię elektryczną, wodę i kanalizację.

  1. Modernizacja Stawu Górnego – koszt zadania 6 764 214 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej RPO Mazowsze oraz Budżetu Państwa. Projekt ten to znakomity przykład rozdźwięku pomiędzy samym pomysłem a jego realizacją. Zawarta jeszcze za poprzedniego Burmistrza umowa okazała się niemożliwa do realizacji. Ceny z przetargów kilkukrotnie przekraczały zaplanowane w projekcie środki tj. miasto dysponowało kwotą 700 000,00 zł  a najkorzystniejsza oferta opiewała na  kwotę prawie 4 milionów zł (3 931 941 zł). Zaplanowane elementy i budynki nie mogły zostać zrealizowane, gdyż były niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wobec powyższego przystąpiono do wykonania aktualizacji oraz poprawy projektów, ich urealnienia oraz aneksowania umów o dofinansowanie, dzięki czemu, dziś możemy oglądać Ośrodek nad stawem takim jaki jest dziś . W ciągu dwóch lat 2019-2020 wybudowano nowoczesne budynki służące jako zaplecze ośrodka, jedyny w regionie Splash – Park oraz zagospodarowano teren poprzez ciągi komunikacyjne, nasadzenia, plac zabaw.  Staw Górny stał się najpopularniejszym w regionie miejscem spędzania wolnego czasu dla tysięcy osób, co stanowi najwyższą ocenę projektu. Popularność tego miejsca pokazuje jak duża była i jest potrzeba uatrakcyjniania takich miejsc i jednocześnie uwydatniła niewykorzystany potencjał miasta pod kątem turystycznym, dlatego też wkrótce wybudowane zostaną nowe elementy w tym nowe atrakcje w tym pomosty, zjeżdżalnie wodne, domki letniskowe oraz inną infrastrukturę.

  1. Budowa Alei Jagiellońskiej – koszt zadania 6 528 469 zł

Zadanie dofinansowano środami Funduszu ‘’Polski Ład’’. Aleja Jagiellońska od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Chemiczną, to pierwsza od niepamiętnych czasów zaprojektowana i wykonana  od podstaw ulica w naszym mieście. Realizacja inwestycji jest kluczowa dla dalszego rozwoju miasta, gdyż przeznaczona jest do obsługi planowanego do realizacji osiedla mieszkaniowego. Jej realizacja w znacznej mierze przyczyni się do rozwoju gospodarczego oraz poprawy komfortu życia w naszym mieście. W ramach prac wykonana zostanie nie tylko jezdnia, ale również chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie uliczne. Ważny jest fakt, że wraz z ulicą powstaje sieć wodociągowa i kanalizacyjna dzięki której sąsiednie działki i uliczki zyskają możliwość wykonania przyłączy do swoich działek i budowy nowych domów.   

  1. Likwidacja bomby ekologicznej po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit – koszt zadania 6  516 373 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej POIiŚ. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że tereny popronitowskie to nie tylko działki przemysłowe służące pod inwestycje i nowe miejsca pracy. Cześć z tych terenów wymaga rekultywacji i  usunięcie substancji niebezpiecznych z części działek. Zadanie polega na całkowitym usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów stanowiących wycofany z użytku materiał wybuchowy (nitroceluloza). Wydana w tej kadencji kwota ponad 6,5 miliona pokazuje skalę przedsięwzięcia.

  1. Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku Wspólna – Polna – koszt zadania 4 631 502 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg. To również przykład zadania wykonanego w całości w obecnej kadencji.  W ramach zadnia przebudowano drogę o długości 1,5 km prowadzącą nad Staw Górny. Oprócz nowej jezdni wykonano chodnik oraz ścieżkę rowerową. Ulicę wyposażono w kanalizację deszczową oraz oświetlenie. 

  1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne – koszt zadania 4 496 778 zł

Zadanie dofinansowano środkami ‘’Polski Ład’’. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na postulaty lokalnej społeczności, głównie mieszkańców osiedla. Brak odwodnienia powodował, iż po ulewnych deszczach i roztopach niemożliwe było przemieszczanie się samochodów oraz pieszych. Sytuacja ta ponadto doprowadzała do zalewania bloków mieszkalnych. Wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych  na ulicach:  Zakładowa, Brzozowa, Parkowa, Spokojna, Sosnowa, Jodłowa oraz nową nakładkę asfaltową na ulicach objętych projektem.  Jest to pierwszy etap tego zadania , który w przyszłości umożliwi podłączenie kolejnych odcinków sieci deszczowej z osiedla Stara Kolonia oraz terenów popronitowskich.

  1. Modernizacja targowiska miejskiego Manhatan – koszt zadania 3 884 203,72 zł

Zadanie dofinansowano z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Szumna nazwa, sugerująca miejsce prestiżowe, dość kontrastowo wypadała na tle rzeczywistego wyglądu zarówno samego placu, jak i pawilonów handlowych. Przez lata nieremontowany bazar popadał w ruinę a kupujący woleli dokonywać zakupów w sklepach. Przedsiębiorcy, którzy od lat prowadzą działalność na Manhattanie prosili władze miasta o jakikolwiek remont nawierzchni placu.

Niemożliwe stało się możliwe! Przygotowano projekt  nowego targowiska, który był dokumentem wyjściowym do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, na którą od lat czekali handlujący i kupujący. Burmistrz Robert Kowalczyk złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania a Samorząd Województwa przyznał miastu Pionki dofinansowanie.

Dzięki powyższemu plac zyskał nową nawierzchnię z kostki brukowej, oświetlenie LED wraz z fotowoltaiką na całym placu handlowym, zadaszenie i pawilony w postaci nowoczesnych boksów z ogrzewaniem. Dla kupujących modernizacja Manhattanu to nowoczesne miejsce zakupów, w którym mogą zaopatrzyć się w różnego rodzaju produkty. Oprócz 24 pawilonów handlowych powstały także zadaszone miejsca, z których korzystać mogą kupcy wystawiający swoje towary na wolnym powietrzu. Dodatkowo cały teren jest stale monitorowany, co zwiększa bezpieczeństwo sprzedających oraz kupujących. Wreszcie mamy Manhattan XXI wieku – mówiła przedstawicielka przedsiębiorców, przyznając, że na modernizację czekali ponad 20 lat.  – Ziściły się nasze marzenia. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

  1. Modernizacja Alei Lipowych – koszt zadania 3 245 413 zł

Zadanie dofinansowano środkami ‘’Polski Ład’’.  Jednym z największych problemów występujących od lat na Alejach Lipowych była duża ilość wody pozostającej po opadach atmosferycznych. Dlatego koniecznym było odwodnienie tej ulicy poprzez budowę kanalizacji deszczowej. 

W ramach rozbudowy wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 6 m wraz z  miejscem do zatrzymania autobusów. Wzdłuż ulicy zaprojektowano 32 miejsca parkingowe oraz 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wybudowana została również dwukierunkowa ścieżka rowerowa, chodnik oraz nowe oświetlenie uliczne.

  1. Przebudowa ul. Słowackiego i Placu Konstytucji – koszt zadania 2 588 260 zł.

Zadanie dofinansowano z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Droga ta jest bardzo ważnym elementem pionkowskiego układu komunikacyjnego. Pełni funkcję dojazdową, obsługującą obiekty oświatowe, handlowe, bankowe, budownictwa wielorodzinnego, hotelowe. Przebudowa ulicy Słowackiego objęła odcinek od ul. S. Żeromskiego do ul. Zakładowej. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, przebudowę ciągów pieszych (chodników) oraz budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z utworzeniem pasa zieleni izolacyjnej oraz budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej).  Wybudowano również „wyniesione” skrzyżowanie, znacznie poprawiające bezpieczeństwo użytkowników, niespotykane do tej pory w Pionkach. Wraz z ul. J. Słowackiego przebudowana została ul. Plac Konstytucji 3 Maja. Niewielka uliczka łącząca Al. Jana Pawła II z ulicą Słowackiego, którą każdego dnia w drodze do pobliskiej szkoły podstawowej i przedszkola przemierzają setki dzieci. Po modernizacji znacznie poprawiła się widoczność na ulicy, a piesi nie muszą już przebiegać pomiędzy ciasno zaparkowanymi pojazdami by przejść na jej drugą stronę. Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 zmodernizowano wejście, został wybudowany parking przyuliczny.

źródło: Miasto Pionki

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content