11.2 C
Pionki
poniedziałek, 26 lutego, 2024

[OPINIA] Rozżalony przewodniczący „skarży” się do RIO i oczekuje wyjaśnień od burmistrza. Poszło o diety radnych i projekt budżetu

Popularne

Po obecnym przewodniczącym Rady Miasta Pionki Wojciechu Maślanku można spodziewać się w zasadzie wszystkiego. Większość obecnej kadencji poświęcił na walkę z burmistrzem, mniej na rozwiązywaniu problemów miasta i zadbaniu o interes mieszkańców. Choć miasto trapią problemy finansowe, nie pomaga, ale niczym dziecko skarży się do RIO na projekt budżetu i brak – co chyba ważniejsze – niewypłacenie w terminie diet radnych.

Przez pięć ostatnich lat mieszkańcy Pionek, stali się mimo woli obserwatorami bezpardonowej walki przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Maślanka z burmistrzem Robertem Kowalczykiem. Zachowanie przewodniczącego oraz części radnych, często powoduje podniesienie temperaturę obrad, nie rzadko powodując zbędną dyskusję. To jednak zdaje się zbyt mało jak na przewodniczącego, który robi to wszystko „zapewne” w dobrej wierze i w dbałości o interes miasta. Temu zachowaniu niejednokrotnie wtórują inni radni z tzw. ósemki.

Przykładem „dbania” o interes publiczny niech będzie ostatnia wypowiedź przewodniczącego Maślanka, który w dbałości o interes miasta postanowił „poskarżyć” się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wpisania do projektu uchwały budżetowej pieniędzy z planowanych wpływów z podatków. Drugim powodem jaki przyświecał przewodniczącemu w napisaniu pisma było „zaniepokojenie” stanem finansów gminy, a dokładniej brak wypłaconych diet. W obawie, że brak wypłat diet (nie pensji dla pracowników urzędu, jednostek podległych, przedszkoli czy nauczycieli ) przewodniczący Maślanek poprosił organ nadzorczy o wszczęcie procedury kontrolnej i zajęcie stanowiska.

– Informuję, że organ wykonawczy – Burmistrz Robert Kowalczyk w sporządzonych przez skarbnik Pietrus przedmiotowych dokumentach, które na dzień 15.11.2023 r. przedłożył Radzie Miasta Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu zawarł i posłużył się zwiększonymi dochodami z tytułu podatków od nieruchomości i środków transportowych nie posiadając w tym zakresie stosownych uchwał Rady Miasta tj. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2024. Nadmieniam również, że uchwał takich burmistrz nie posiadał na dzień 13.12.2023 r.

Wyrażając swoje zaniepokojenie stanem finansów gminy tj. bieżącego budżetu dodatkowo informuję, że na dzień 13.12.2023 r. Radni Rady Miasta Pionki nie otrzymali diet za miesiąc listopad 2023 roku a zgodnie z uchwałą w tym: zakresie tj. § 4.1. Diety wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie do dnia 1 O następnego miesiąca kalendarzowego na wskazany przez radnego numer rachunku bankowego. Podstawa: Uchwała Nr XLV/261/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2p21 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych. Wobec powyższego w trosce o finanse publiczne proszę instytucję państwową nadzorującą finanse Gminy Miasta Pionki o wyjaśnienie zaistniałych sytuacji, wszczęcie procedury kontrolnej i zajęcie stanowiska.  – napisał przewodniczący Wojciech Maślanek.

Odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej przyszła w styczniu br., w której czytamy:

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2023 r. {znak FB.3021.38.2023.), uprzejmie informuję, że zgodnie z art 233 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r. 1990 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego do sporządzenia i przedłożenia takiej uchwały odpowiada wyłączne uprawnienie organu stanowiącego Jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia uchwały budżetowej. Organ wykonawczy przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej musi uwzględnić liczne i zróżnicowane ograniczenia, które określają treść przyjmowanych założeń planistycznych. Wymienić należy normy prawne, definiujące rodzaje zadań, które muszą być ujęte w projekcie, źródła dochodów pozostające do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego, czy wreszcie konieczność uwzględnienia zobowiązań, determinujących określony poziom wydatków. Należy w tym miejscu podkreślić, że wyłączna Inicjatywa uchwałodawcza organu wykonawczego nie oznacza, że organ stanowiący nie może odmiennie ukształtować treści przedłożonego projektu. Organ stanowiący nie jest związany z propozycjami zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Kompetencje organu stanowiącego są jednak Istotnie ograniczone z uwagi na konieczność respektowania istniejących uwarunkowań faktycznych np. zaciągniętych kredytów, wydatków na obsługę długu oraz norm wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, między innymi dbałości o realistyczność projektowanych dochodów budżetowych. W świetle powyższego nie znajdują uzasadnienia przedłożone w piśmie informacje dotyczące założeń przyjętych przez organ wykonawczy na etapie przygotowywania projektu uchwały budżetowej. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z uchwałą Nr L.XXXl/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości niższej niż zakładał projekt uchwały budżetowej. Kwota tych dochodów jest zbliżona do dochodów zakładanych do osiągnięcia w 2023 roku.

Odnosząc się do drugiej kwestii poruszonej w piśmie tj. braku wypłaty diet radnych nadzień 13 grudnia 2023 r., należy podkreślić, że uprawnienia radnego regulują przepisy art 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży ustala rada. Uchwały te podlegają nadzorowi wojewody. Nie ulega wątpliwości, że obowiązki rady jednostki samorządu terytorialnego pozostają w ścisłej korelacji z obowiązkami organu wykonawczego. Tym samym spory między tymi organami nie mogą być przenoszone przed organ administracji państwowej . Jak bowiem trafnie zauważył NSA w wyroku z dnia 25 maja 1992 r. (SA/Wr 601/92), odmienne stanowisko prowadziłoby do niedopuszczalnego rozstrzygania za pomocą procedur sądowych i nadzorczych sporów pomiędzy radnymi lub grupami radnych o kształt uchwał podejmowanych przez radę zamiast stosowania Jedynie właściwych w tej materii mechanizmów funkcjonowania organów przedstawicielskich. Zgodnie z art 30 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym, wykonanie uchwał rady gminy należy do zadań wójta. W związku z powyższym należy wskazać, iż w myśl art. 18a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zgodnie z ust. 3 ww. przepisu, jednym z obszarów działalności wójta podlegającym kontroli rady gminy, wykonywanej za pomocą komisji rewizyjnej jest wykonanie budżetu. Kontrola ta obejmuje ocenę zrealizowania planu przychodów, wydatkowania środków, zmian dokonanych w budżecie przez wójta, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz związanych z budżetem innych uchwał w sprawach majątkowych. Jednocześnie należy podkreślić, że rada jest powołana do wykonywania określonych czynności stanowiących i kontrolnych w sposób przewidziany ustawą.  

Przewodniczący Wojciech Maślanek kierując pismo do RIO zapewne spodziewał się szybkiej reakcji organu nadzorczego, przeprowadzenia kontroli i oraz wypłaty diety dla siebie i kolegów z rady. Niestety, odpowiedź zawarta w piśmie zapewne rozczarowała radnego, który powinien wiedzieć przecież co wolno, lub czego nie wolno wpisać do projektu budżetu i w jaki sposób rada miasta powinna tym tematem się zająć. Jeśli zaś chodzi o wypłacenie diet, to również przewodniczący powinien wiedzieć, że w pierwszej kolejności burmistrz jest zobowiązany przestrzegać dyscypliny budżetowej, realizacji zaplanowanych zadań oraz zadbać o wpływy do budżetu, co warto wspomnieć – mocno ograniczyła część radnych.

To nie koniec

15 stycznia br. przewodniczący skierował pismo do burmistrza Roberta Kowalczyka w sprawie pomniejszenia wypłaty diet dla ośmiu radnych, którzy byli nieobecni podczas jednej z sesji.

– Panie Burmistrzu wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją, która miała miejsce w Urzędzie Miasta Pionki, tj. z niewiadomych mi przyczyn ośmiu radnych: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Wierzycka Anna, Wydmuch Iwona – otrzymało przelewy na wskazane konta za grudzień 2023, które nie odpowiadają wysokości diet zgodnych z Uchwałą Nr XLV/261/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych. Informuję Pana, że nieobecności w/w radnych na komisjach i sesjach rady po złożeniu wyjaśnień i usprawiedliwień przez radnych zostały usprawiedliwione przez Przewodniczącego. Wobec powyższego, wzywam Pana do złożenia wyjaśnień  w terminie trzech dni Radzie Miasta Pionki w przedmiotowej sprawie, podania kto wydał i podstaw decyzji oraz przesłanie dokumentacji w sprawie – zarządzenia, decyzji administracyjnej. Przedmiotową sprawę proszę traktować jako pilną.

Podsumowanie

Przewodniczący dał kilka dni na odpowiedź burmistrzowi, nie napisał jednak co zrobi, gdy takiej nie otrzyma lub otrzyma z opóźnieniem. Czy kolejny raz poskarży się do organu nadzorczego? Wszak dieta to nie wynagrodzenie za pracę, lecz ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu. Przyglądając się jednak całej sytuacji nie można odnieść wrażenia, że dla przewodniczącego ważniejszą sprawą jest brak wypłaty diety, która w jego przypadku wynosi ponad 3 tysiące złotych na rękę, niż sprawy miasta i jego mieszkańców.

 

/Mariusz Grotkowski/

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content