21.7 C
Pionki
sobota, 22 czerwca, 2024
spot_img

Od nowego roku zmieni się stawka opłat za wywóz śmieci. Ile będą płacić mieszkańcy Pionek?

Popularne

spot_img

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Pionki radni podejmą decyzję w sprawie podwyżki opłat za wywóz śmieci. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, nowe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Miasto dopłaca do śmieci

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że Miasto Pionki nie są „Zieloną Wyspą” i podobnie jak wiele miast w kraju dopłaca do obowiązującego systemu śmieciowego. Zgodnie z ustawą, opłata za odpady musi pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu czy edukacji ekologicznej.

Stawki

Obecnie w naszym mieście obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

– 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

– 42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W poniedziałek 17 października radni miejscy zdecydują o przyjęciu lub odrzuceniu projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za wywóz śmieci z terenu miasta. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i kształtować się będą na poziomie:

– 26,00 zł miesięcznie od osoby, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz

– 52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (stawka podwyższona).

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Środki pozyskane obecnie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, co w 2021 r. skutkowało przesunięciem kwoty 800 000,00 zł z dochodów własnych gminy na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualne stawki opłat nie zapewniają spełnienia nałożonego przez ustawę wymogu samofinansowania się systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Pionki.

Na wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wpływ ma wiele czynników, które są niezależne od gminy. Zaliczyć należy do nich m.in.: koszty pracownicze (wzrost płacy minimalnej), wzrost cen paliwa, wzrost cen za energii elektrycznej, małą liczba instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, składowisk, brak możliwości zagospodarowania odpadów zielonych,  brak kompostowni oraz wzrost ilości wytwarzanych odpadów, co powoduje wzrost kosztów ich odbioru, transportu, a przepełnienie instalacji powoduje wzrost cen za zagospodarowanie.

Ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Pionki zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami. Proponowane stawki opłat wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynku.

Dochody osiągnięte za okres 01.01.2021 r. -31.12.2021 r. – 3 362 378,04 zł

Koszty poniesione za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. – 4 077 155 ,20 zł

4 077 155,20 zl-3 362 378,04 zł = 714 777,16 zł –  kwota brakująca do zbilansowania się systemu za 2021 r.

Liczba osób zamieszkujących (zgodnie z deklaracją) miasto Pionki na dzień 30.06.2022 r. – 13 138

714 777, 16 zł : 13 138 osób = 54,49 zł/os : 12 m/cy = 4,54 zł – brakująca kwota w systemie od osoby

21,00 zł + 4,54 zł = 25,54 zł

Ponadto przepisy ustawy przewidują, że rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Mając na uwadze realizację powyższego obowiązku ustalone dotychczas częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości   zabudowanych   budynkami  mieszkalnymi   jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość pozostaje na niezmienionym poziomie.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno zapewnić zbilansowanie się kosztów systemu gospodarowania odpadami, bez konieczności zmiany częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów i obniżania wypracowanych dotychczas standardów świadczonych usług. Wzrost stawki jest działaniem koniecznym, by uniknąć kolejnych przesunięć środków w budżecie, które mogłyby być wykorzystane na finansowanie innych zadań samorządu gminnego. – czytamy w uzasadnieniu do uchwały

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content