17.5 C
Pionki
poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

[NIEOFICJALNIE] Ojciec będzie kontrolował syna? Jutro poznamy nowy skład komisji rewizyjnej

Popularne

spot_img

Już w najbliższy wtorek spośród dwunastu radnych miasta zostanie wyłoniony skład nowej komisji rewizyjnej. Głównym zadaniem tego organu będzie kontrolowanie działalności burmistrza oraz podległych mu jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

Skład i Wybór Komisji

Komisja rewizyjna będzie składać się z radnych miasta. W jej skład nie mogą wchodzić przewodniczący rady miasta ani jego zastępcy, co ma na celu zapewnienie niezależności i obiektywności pracy komisji. Przewodniczącego oraz jego zastępcę wybiera sama komisja, a decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W skład komisji wchodzą radni reprezentujący wszystkie kluby, z wyjątkiem tych pełniących funkcje przewodniczącego lub zastępcy.

Kluczowe Zadania Przed Komisją

Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań nowo powołanej komisji będzie opiniowanie wykonania budżetu miasta za rok 2023. Na podstawie przeprowadzonej analizy komisja wystąpi do rady miasta z wnioskiem w sprawie absolutorium dla burmistrza. Wniosek ten podlega ocenie przez regionalną izbę obrachunkową. Uzyskanie absolutorium jest dowodem na prawidłowe zarządzanie budżetem przez burmistrza i ma istotne znaczenie dla jego dalszej działalności.

Znaczenie Komisji Rewizyjnej

Komisja rewizyjna pełni niezwykle istotną funkcję, monitorując i oceniając bieżącą pracę burmistrza oraz jednostek organizacyjnych miasta. Jej działalność kontrolna pomaga w identyfikacji oraz eliminacji nieprawidłowości, co zapewnia transparentność i efektywność działań administracji miejskiej. Oprócz opiniowania budżetu, komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli, co sprawia, że jest integralnym elementem systemu nadzoru samorządowego.

Kandydaci do Komisji

III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta odbędzie się już jutro w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki o godz. 14:00. Porządek obrad przewiduje w zasadzie jeden punkt: głosowanie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja, do pracy w komisji swój akces złożyli radni: Krzysztof Miśkiewicz-radny miejski, prywatnie ojciec burmistrza Łukasza Miśkiewicza, zasiada również w Radzie Nadzorczej Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ewa Janczykowska-radna, również m.in. członek Rady Nadzorczej PSM oraz Dominik Cybulski-radny, kandydat komitetu „Niezależny”.

 

Podstawa prawna

Art.  18a.  [Komisja rewizyjna]

  1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
  2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
  3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
  4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
  5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content