Dzisiaj jest piątek, 29 maja 2020 r., 150 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | OGŁOSZENIA | KATALOG FIRM | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | RODO
Oferta Szkół
Kary umowne idące w setki tysiące złotych. Burmistrz informuje o skutkach decyzji radnych
Dodał: MaG, 05-03-2019 10:09, odsłon: 4920

V sesja Rady Miasta Pionki już za nami. Radni odrzucili proponowane projekty uchwały dzięki, którym miały znaleźć się pieniądze m.in. na dalszą modernizację PSP2, pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników ekoPionki. Brak przyjęcia uchwał oznacza również, że miasto będzie musiało płacić kary umowne sięgające setki tysięcy złotych.

Burmistrz Robert Kowalczyk za pośrednictwem oficjalnej strony miasta odniósł się do decyzji jakie podjęli radni w trakcie trwania V sesji Rady Miasta Pionki. Radni odrzucili szereg projektów uchwał, które jak informuje burmistrz będą niosły za sobą bardzo duże konsekwencje finansowe. Poniżej prezentujemy pełną informację  przedstawioną przez burmistrza.

 

Szanowni Mieszkańcy

Z przykrością informuję, że na V. sesji Rady Miasta Pionki w dniu 27 lutego 2019 roku w wyniku głosowania odrzucone zostały wymienione niżej ważne projekty uchwał.

 

1. Projekt Nr 4 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

W związku z niepodjęciem powyższej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na sesji w dniu 27 lutego 2019 roku zostaną zagrożone realizacje następujących zadań:

 

- w dziale 600 rozdziale 60016 realizowane są zadania z zakresu utrzymania dróg miejskich. Zabezpieczone uchwałą budżetową na 2019 rok były niewystarczające stąd zaproponowano w projekcie zwiększenie środków. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki z zakresu zimowego utrzymania dróg oraz remontów dróg miejskich. W związku z niewielkimi środkami jakie pozostały na dzień 27 lutego na zimowe utrzymanie ulic (170.000zł – 166.637,20zł = 3.362,80zł) proponuje się zwiększyć środki na ten cel o kwotę 80.000,00zł. Środki te będą przeznaczone również na zimowe utrzymanie ulic w miesiącach X-XII 2019 roku.

 

Natomiast zwiększenie środków w § 4270 o kwotę 52.337,14zł związane jest z remontami dróg i chodników. Zaplanowane na ten cel środki były niewystarczające. Spowoduje to ograniczenie wykonywanych remontów cząstkowych dróg , napraw chodników czy utwardzenia dróg gruntowych o co niejednokrotnie zwracają się mieszkańcy oraz sami Radni.

 

Ograniczenie planu wydatków w zakresie zimowego utrzymania i remontów spowoduje brak płatności za wykonane usługi dla ekoPionki zgodnie z podpisanymi zleceniami, co przełoży się na brak środków finansowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Spółki realizujących te zadania.

 

W 2018 roku wydatkowano na ten cel 358 tys. zł, w tym między innymi na remonty cząstkowe 154 tys. zł, na remonty parkingu przy ul. Al. Lipowe 22 , przejścia dla pieszych przy ul. Parkowej, odwodnienie ulicy Reja, wzmocnienie pobocza ul. Garszwo, remont ul. Fabrycznej i roboty drogowe w ul bocznych do Polnej wydatkowano kwotę 71 tys. zł, na remonty malowanie znaków drogowych, utwardzenie dróg gruntowych, remonty nawierzchni oraz remonty znaków drogowych wydatkowano kwotę 105 tys. zł.

 

- w dziale 710 rozdziale 71035 Cmentarze realizowana jest inwestycja budowa cmentarza komunalnego. W ramach zaplanowanych środków na 2019 rok miały być realizowane wydatki w związku z podpisanymi umowami:

- z Firmą MARCBUD podpisano umowę Nr IZ.272.75.2018 z dnia 15.11.2018 roku na wykonanie w ramach budowy cmentarza muru oporowego z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2019 roku na kwotę 678.000,00zł brutto. Wykonawca w umowie posiadał zapis, że w roku 2018 może wystawić fakturę do kwoty 150.000,00zł. Prac nie wykonał stąd w celu realizacji całego zamówienia niezbędne jest wprowadzenie środków do budżetu w kwocie 150.000,00zł. W przypadku rezygnacji przez Miasto z wykonania zadań objętych umową Miasto na mocy § 11 pkt. 6 zawartej umowy zapłaci kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tj. 67.800,00zł.

 

- z Firmą IRIS BUD Sp. z o.o. podpisano umowę Nr IZ.272.77.2018 z dnia 20.11.2018 roku na dostawę w ramach budowy cmentarz prefabrykowanych żelbetowych kolumbariów w ilości 315 komór na kwotę 154.980,00zł brutto. Wykonawca w umowie posiadał zapis, że w roku 2018 może wystawić fakturę do kwoty 50.000,00zł. Prac nie wykonał stąd w celu realizacji całego zamówienia niezbędne jest wprowadzenie środków do budżetu w kwocie 50.000,00zł. W przypadku rezygnacji przez Miasto z wykonania zadań objętych umową Wykonawca na mocy art.644 kodeksu cywilnego może żądać od miasta wypłaty całego wynagrodzenia objętego umową pomimo niewykonania prac objętych umową.

 

Ponadto w ramach zadania proponuje się zwiększyć środki o kwotę 93.000,00zł z przeznaczeniem na budowę chodników: przy kolumbariach oraz wykonanie utwardzonego przejścia przez teren cmentarza parafialnego, które umożliwi dojście do nowo wybudowanego cmentarza od strony parkingu przy ul. Kozienickiej. Wydatki te nie były planowane w ramach przyjętej uchwały budżetowej, jednak niezbędne są do zakończenia tego etapu budowy cmentarza.

 

Czy brak akceptacji przez Radę Miasta zmian w budżecie w tym zakresie oznacza rezygnację z części zadań, czy Urząd Powinien podjąć kroki zmierzające do ograniczenia robót?

 

- w dziale 710 rozdziale 71095 Gmina dnia 1.10.2015 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisała umowę Nr 107/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji”. W styczniu bieżącego roku Urząd Marszałkowski przesłał aneks do umowy określający wysokość dofinansowani na rok 2018 i 2019. Wysokość dofinansowania to kwota 25.329,48 zł, w tym na w roku 2018 –2.303,25zł a w roku 2019. W budżecie miasta na ten cel w roku 2019 zabezpieczono środki w wysokości 1.197,48zł tj. na poziomie wynikającym z aneksu podpisanego w 2018 roku.

 

W roku 2018 przeznaczono i przekazano na ten cel środki w wysokości 24.132,00zł, Urząd Marszałkowski zwrócił w 2018 roku środki w wysokości 21.828,75zł, które Miasto Pionki miało przekazać w bieżącym roku.

 

W ramach projektu miasto otrzyma oprogramowanie oraz sprzęt.

 

Czy nie podjęcie uchwały przez Radę Miasta oznacza, że Miasto odstępuje od umowy i czy należy powiadomić o tym fakcie Urząd Marszałkowski?

 

Odstąpienie od umowy, może wpłynąć negatywnie na stosunki pomiędzy Miastem Pionki a Urzędem Marszałkowskim.

 

- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2”:

- z Firmą PHU SYLWER podpisano umowę Nr IZ.272.59.2018 z dnia 24.09.2018 roku na kwotę 1.050.000,00zł. Wykonawca w umowie posiadał zapis, że w roku 2018 będzie mógł wystawić faktury do kwoty 200.000,00zł. Prac nie wykonał stąd w celu realizacji całego zamówienia niezbędne jest wprowadzenie środków do budżetu w kwocie 200.000,00zł. W przypadku rezygnacji przez Miasto z wykonania zadań objętych umową Miasto na mocy § 11 pkt. 6 zawartej umowy zapłaci kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tj. 105.000,00zł.

 

- z Firmą KRYSBUD na wypłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego na podstawie podpisanej umowy Nr IŻ.272.83.2018 z dnia 14.12.2018 roku na kwotę 9.975,00zł. Wykonawca w związku z podpisaną mógł wystawić fakturę do kwoty 1.900,00zł. Wykonawca nie wystawił faktury. Z uwagi na to że w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano tylko środki na budowę szkoły bez uwzględnienia nadzoru inwestorskiego na 2019 rok należy wprowadzić całą kwotę umowy tj. 9.975,00zł

Ponadto w proponowanym projekcie uchwały zabezpieczono środki w wysokości 30.025,00zł na nieprzewidziane prace i wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku.

 

Czy niepodjęcie uchwały oznacza, że Rada nie wyraża zgody na dokończenie rozbudowy szkoły?

 

- w dziale 852 rozdziale 85295 na 2019 rok zaplanowano środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018-2019 projektu ze współudziałem środków unijnych. Zmiany przedstawione we wniosku dokonane zostały na podstawie umowy zawartej w dniu 28 marca 2018 r nr RPMA.09.01.00-14-9797/17-00 o dofinansowanie Projektu „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!” oraz umowy partnerskiej na rzecz realizacji tego Projektu pomiędzy Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” a Gminą Miasto Pionki/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach zawartej w dniu 26 lutego 2018 r. na podstawie pełnomocnictwa nr 6/2018 z dnia 06 lutego 2018 r. Burmistrza Miasta Pionki.

 

Powyższy projekt realizowany jest w okresie 01.04.2018r. do 30.11.2019 r. i dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej 60 osób (długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych). Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu są osoby jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie przewidziane jest m.in. wsparcie w formie doradztwa zawodowego, mediacji, poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, a także szkolenia, kursy i staże zawodowe. Łączna kwota projektu wynosi 839 130,00 zł, z czego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach przypada 289 500,00 zł.

 

Kwota 13 449,99 zł. są to w całości środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które nie zostały wydatkowane w 2018 r. i muszą zostać zrealizowane w roku bieżącym. Jednocześnie jest ona wynikiem oszczędności powstałych w związku ze złożeniem przez wykonawców tańszych ofert niż zakładano w budżecie projektu.

 

Zgodnie z umową kwota dofinansowania niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje do dyspozycji w następnym roku budżetowym. Projekt będzie zaktualizowany i powyższa kwota przeznaczona zostanie na działania projektowe.

 

Wprowadzenie przedmiotowej kwoty do budżetu jest niezbędne do zrealizowania projektu w przyznanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych kwocie.

 

Czy brak decyzji poprzez niepodjęcie uchwały oznacza, że Rada nie popiera działań społecznych wspomagających osoby w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powinien wystąpić do Jednostki o ograniczenie wydatków w projekcie, zrezygnować z projektu oraz zwrócić środki już pozyskane?

 

- w dziale 921 rozdziale 92105 zostały wprowadzone środki w wysokości 36.500,00zł na realizację zadań z zakresu kultury zleconych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Niezrozumiałym jest fakt, że rada Miasta przyjęła uchwałą realizację zadań, natomiast w uchwale budżetowej nie przyjęła środków i nie będzie mogła ich wydatkować. Były to zadania cykliczne od wielu lat realizowane przez Miasto Pionki. Czy Urząd Miasta ma wystąpić do Starosty o rezygnacji z tych zadań z prośbą o przekazanie tych zadań innemu samorządowi?

 

W pozostałym zakresie proponowana uchwała aktualizowała planowane do spłaty zobowiązania oraz planowane przychody. W związku z niepodjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu zostanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchylona.

 

Wydłużająca się procedura zaciągnięcia kredytu może przyczynić się do braku płynności finansowej miasta. Kredyt przeznaczony był na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.044.063,00zł, do dnia 28 lutego dokonano już spłaty 309.250,00zł zobowiązań,

- na finansowanie deficytu przeznaczono kwotę 1.398.000,00zł w związku z realizowanymi inwestycjami. Kredyt nie może być przeznaczony na refundację poniesionych wydatków. W przypadku realizacji inwestycji oraz spłaty zobowiązań z własnych środków i niższym wykonaniu dochodów niż zaplanowano może przyczynić się do utraty płynności finansowej Miasta. Kredytu nie można zaciągnąć na finansowanie wydatków bieżących.

 

W głosowaniu jawnym przeciw uchwaleniu Projektu Nr 4 byli radni:

1. Abramowicz Paweł – przeciw

2. Grzywacz Wioletta – przeciw

3. Jaroszek Dawid – przeciw

4. Kobylas Paweł – przeciw

5. Maślanek Wojciech – przeciw

6. Nowak Piotr – przeciw

7. Wąsik Grzegorz – przeciw

8. Łyżwa Tomasz – przeciw

Za uchwaleniem projektu głosowało 7 radnych: Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Pacan Stanisław, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wierzycka Anna i Wydmuch Iwona.

 

2. Projekt uchwały Nr 5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

 

Projekt uchwały aktualizował zapisy wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz poziomu zadłużenia w latach 2019-2030 a także wysokości limitów na realizowane przedsięwzięcia ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022.

 

W głosowaniu jawnym przeciw uchwaleniu Projektu Nr 5 byli radni:

1. Abramowicz Paweł – Przeciw

2. Grzywacz Wioletta – przeciw

3. Jaroszek Dawid – przeciw

4. Kobylas Paweł – przeciw

5. Maślanek Wojciech – przeciw

6. Nowak Piotr – przeciw

7. Wąsik Grzegorz – przeciw

8. Łyżwa Tomasz – przeciw

Za uchwaleniem projektu głosowało 7 radnych: Bińkowski Krzysztof, Pacan Stanisław, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wierzycka Anna i Wydmuch Iwona.

 

3. Projekt uchwały Nr 7 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Pionki pod nazwą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz nadanie jej statutu.

 

Radni zdecydowali również o nieuchwaleniu projektu uchwały Nr 7 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Pionki pod nazwą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz nadania jej Statutu.

 

Projekt uchwały w tej sprawie został przedłożony w celu doprowadzenia do zgodności z prawem funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, które powinny działać nie jako wydział znajdujący się w strukturze organizacyjnej Urzędu, ale jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka, o czym stanowi art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wbrew temu, co stwierdził podczas sesji kierownik WTZ Pan Stanisław Furga, w dokumentacji Urzędu Miasta Pionki znajduje się wystosowane do ówczesnego Burmistrza i podpisane przez niego pismo z dnia 9.06.2017 r., w którym stwierdza wyraźnie, iż: „(…) nie jest zgodne z przepisami funkcjonowanie Warsztatu jako wydziału w strukturze organizacyjnej urzędu”. (w załączeniu skan pisma Kierownika WTZ)

 

Zakończona dnia 1 marca 2019 roku kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wykaże również konieczność wyodrębnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej ze struktury Urzędu Miasta.

 

W głosowaniu jawnym przeciw uchwaleniu Projektu Nr 7 byli radni:

1. Abramowicz Paweł – Przeciw

2. Belowski Zbigniew – przeciw

3. Bińkowski Krzysztof - przeciw

4. Grzywacz Wioletta – przeciw

5. Jaroszek Dawid – przeciw

6. Kobylas Paweł – przeciw

7. Maślanek Wojciech – przeciw

8. Nowak Piotr – przeciw

9. Pacan Stanisław - przeciw

10. Wąsik Grzegorz – przeciw

11. Wierzycka Anna – przeciw

12. Wydmuch Iwona - przeciw

13. Łyżwa Tomasz – przeciw

Za uchwaleniem projektu głosowało 2 radnych: Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz.

 

4. Projekt uchwały Nr 8 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nadania jej statutu

 

Brak uchwały w sprawie powstanie jednostki budżetowej wpłynie negatywnie na działalność sportowo-rekreacyjną w naszym mieście, w tym:

1. W związku ze wzrostem o 100% w stosunku do roku 2016 ilości zarządzanych

i administrowanych obiektów przez Wydział Sportu i Rekreacji znacznie spadnie efektywność wydatkowania środków publicznych oraz spadnie sprawność działania związana z zarządzaniem i administrowaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi.

2. Spadnie jakość, dostępność i rodzaj oraz ilość świadczonych usług,

3. Powstaje ryzyko niewłaściwego wykonywania zadań własnych Gminy, które mogą być zlecane do realizacji podmiotom zewnętrznym,

4. Wydłużony zostanie czas podejmowania decyzji związany z szybką interwencją związaną np. z niedostateczną dostępnością usług miejskich dla mieszkańców miasta Pionki. Brak tzw. ,,szybkiej reakcji na występujący problem”.

 

W głosowaniu jawnym przeciw uchwaleniu Projektu Nr 8 byli radni:

1. Abramowicz Paweł – Przeciw

2. Grzywacz Wioletta – przeciw

3. Jaroszek Dawid – przeciw

4. Kobylas Paweł – przeciw

5. Maślanek Wojciech – przeciw

6. Nowak Piotr – przeciw

7. Wąsik Grzegorz – przeciw

8. Łyżwa Tomasz – przeciw

Za uchwaleniem projektu głosowało 7 radnych: Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Pacan Stanisław, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wierzycka Anna i Wydmuch Iwona.

 

5. Projekt Uchwały Nr 11 w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w Pionkach przy ul. Radomskiej, ul. dr Marii Garszwo oraz ul. Wspólnej.

 

Celem uniknięcia ryzyka uchylenia planu przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego na skutek stwierdzenia istotnego naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, na sesję w dniu 27 lutego 2019r. został przedłożony Radzie Miasta projekt uchwały korygującej do Uchwały Rady Miasta Pionki Nr L/347/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Pionkach przy ul. Radomskiej, ul. dr Marii Garszwo oraz ul. Wspólnej.

 

Pomimo pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Gminy i Infrastruktury przedstawionego przez Burmistrza projektu planu, uwzględniającego dotychczasowe zastrzeżenia Radnych, Rada Miasta w dniu 27 lutego 2019r. odmówiła przyjęcia w/w uchwały.

 

Odmawiając korekty uchwały inicjującej procedurę planistyczną Rada Miasta uniemożliwiła dalsze przeprowadzenie procedury planistycznej w sposób prawidłowy, choć jednocześnie nie zwolniła Burmistrza Miasta z obowiązku wykonania uchwały obarczonej wadą. Poddanie projektu planu kolejnym etapom procedury planistycznej nie jest celowe, gdyż plan zawierałby wadę prawną powodującą niebezpieczeństwo jego uchylenie przez Wojewodę.

 

W zaistniałej sytuacji kontynuacja prac nad projektem planu w jakiejkolwiek postaci i z jakimikolwiek ustaleniami jest niecelowa, a dotychczas wydatkowane środki na jego sporządzenie należy uznać za zmarnowane na skutek zaniechania przez Radę udziału w prawidłowo przeprowadzonej procedurze planistycznej.

 

W związku z powyższym nie będzie również możliwa realizacja zadania publicznego Gminy Miasta Pionki w postaci budowy schroniska dla zwierząt na obszarze przyległym do oczyszczalni ścieków, ponieważ jest ona uzależniona od uchwalenia zmian przeznaczenia tego terenu w planie obowiązującym.

 

W przypadku odstąpienia od umowy Miasto zobowiązane będzie wypłacić wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia tj. 3.500,00zł brutto. Do tej pory wydatkowano kwotę 20.000,00zł, która nie przyniesie żądanego efektu w postaci planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W głosowaniu jawnym przeciw uchwaleniu Projektu Nr 11 byli radni:

1. Abramowicz Paweł – Przeciw

2. Grzywacz Wioletta – przeciw

3. Jaroszek Dawid – przeciw

4. Maślanek Wojciech – przeciw

5. Nowak Piotr – przeciw

6. Pacan Stanisław - przeciw

7. Wąsik Grzegorz – przeciw

8. Łyżwa Tomasz – przeciw

Za uchwaleniem projektu głosowało 2 radnych: Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz.

Wstrzymało się 5 radnych: Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Kobylas Paweł, Wierzycka Anna, Wydmuch Iwona.

 

Burmistrz Miasta Pionki

Robert Kowalczyk

 

 

źródło: Oficjalna strona Urzędu Miasta Pionki

   

Skontaktuj się z autorem tekstu: MaG
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
A ILE WYNIOSĄ PENSJE DLA SZWACZEK NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH?????
05-03-2019, 19:40:39
+ 44
- 61
odpowiedz
MAMY PRAWO TO WIEDZIEĆ MY MIESZKAŃCY BO JE PŁACIMY!!!!!!
05-03-2019, 19:47:00
+ 42
- 50
odpowiedz
Amator
Głosowanie części radnych na nie jest znamienne.
Byłoby interesujące znać zdanie tych radnych , dlaczego tak głosowali. Musieli mieć powód ku temu , ale jaki ?
06-03-2019, 10:16:55
+ 18
- 24
odpowiedz
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:ZOBACZ WIĘCEJ
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY

Gmina Kozienice
Zobacz więcej
WYRÓŻNIONE FIRMY
WSZYSTKIE +
Agencja Reklamowa Arpass
Zajmujemy się projektowaniem materiałów graficznych dla firm oraz klient&...
ZAMÓW NASZ NEWSLETTER
Zarejestruj się aby otrzymywać nasz darmowy newsletter!
My nie spamujemy. Cenimy twoją prywatność!
WSZYSTKO BLISKO - WIRTUALNA GALERIA HANDLOWA ZAPRASZA
PRZEJDŹ DO GALERII +
SAMONLINE - SKLEP SPOŻYWCZY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ
PRZEJDŹ DO SKLEPU +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Pionki24 to niezależne medium elektroniczne w Pionkach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413

Kontakt z redakcją:
redakcja@pionki24.pl lub 501-572-992
facebook