Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2019 r., 200 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | OGŁOSZENIA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | RODO
Alior Bank
Czyny społeczne, remont basenu, modernizacja PSP2 i wiele więcej. Wiosenne wydatki budżetu miasta
Dodał: MaG, 19-03-2019 09:41, odsłon: 2865

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Radomskiej 9 na potrzeby Galerii „Format", promocja czytelnictwa, budowa bloku komunalnego, środki na modernizacje szkoły nr 2, modernizacja i adaptacje pomieszczeń w budynku hali sportowej, pieniądze na adaptację budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola. To tylko kilka z wymienionych pozycji jakie znajdują się projekcie uchwały nr 4, która została przedstawiona radnym na najbliższą sesję Rady Miasta Pionki.

ZŁOTUCHA DARIUSZ

Radni naszego miasta otrzymali projekty uchwał na najbliższą sesję rady, która ma odbyć się 27 marca. Jedną z najważniejszych uchwał nad jaką będą musieli pochylić się pionkowscy rajcy jest ta oznaczona numerem 4, a która zawiera szereg zmian w uchwale budżetowej.  

 

Projekt uchwały zawiera zarówno planowane dochody jak i wydatki jakie czeka miasto w najbliższym czasie i dużej mierze wiąże się z szeregiem inwestycji, które będą miały bezpośredni wpływ na naszych mieszkańców. Projekt uchwały jest mocno rozbudowany zawiera jednak szereg informacji na co zostaną wydatkowane pieniądze.

 

Poniżej prezentujemy uzasadnienie uchwały, które przedstawił burmistrz Pionek Robert Kowalczyk oraz skarbnik Beata Pietrus.

 

Uzasadnienie  projekt uchwały nr 4

 

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany związane są z prawidłową realizacją budżetu miasta w 2019 roku .

 

Dochody

 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 848.489,88, w tym:

-kwotę 500.000,00zł z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego w związku z realizowaną inwestycją budowa cmentarz komunalnego,

-kwotę 60.874,00zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie subwencji.

-kwotę 500,00zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych, które podlegają zwrotowi do Wojewody oraz z tytułu otrzymanych refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektów unijnych

-kwotę 43.630,93zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych",

-kwotę 46.286,75zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „ Zielone  Pionki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim",

-kwotę 160.698,20zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „ Modernizacja infrastruktury  nad  Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze" a także o kwotę 36.500,00zł z tytułu dotacji z Powiatu radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury .

Ponadto w dziel 852 rozdziale 85295 zmienia się źródła finansowania realizowanego przez MOPS zadania ze współudziałem środków unijnych .

 

Wydatki

 

W planie wydatków wprowadza się zmiany w:

-w dziale 500 rozdziale 50095 wprowadza się § 4260 zakup energii na kwotę 5.000,00zł w związku z opłatami z tytułu energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym.

-dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 432.337,14zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg i chodników miejskich . Zaplanowane w budżecie na ten cel środki są niewystarczające na realizację zadań.

 

-w dziale 700 rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego komunalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy gminy" . Planuje się budowę 3 - piętrowego bloku z około 32 mieszkaniami o łącznej powierzchni mieszkań około 1.600 m2 . Zadanie planuje się realizować w latach 2019-2021. Źródłem finansowania w wysokości 35% kosztów będą środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy w ramach środków z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 5.500.000,00zł, w tym na 2019 rok - 800 tys. zł , na 2020 rok - 2.700 tys. zł, na 2021 rok -2.000 tys. zł przy łącznym dofinansowaniu na poziomie około 1.925 tys. zł .

 

-w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego budowa cmentarza. W 2018 roku nie zostały wykonane wszystkie prace związane z budową murów oporowych oraz zakupem kolumbariów oraz budową chodnika przy powstających kolumbariach oraz do nowej części cmentarza. Na zabezpieczenie podpisanych umów z wykonawcami niezbędne jest zwiększenie środków o wyżej wymienioną kwotę.

 

-w dziale 710 rozdziale 71095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.828,75zł z tytułu współfinansowania zdania realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie e-administracji i geoinformacji. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania realizowanego od 2016 roku. W bieżącym roku został podpisany aneks do umowy określający poziom dofinansowania na 2019 rok.

 

-w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00zł na zapłatę wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT. (po stronie dochodów zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 500.000,00zł)

 

-w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa PSP 2 o kwotę 240.000,00zł. W 2018 roku nie zostały wykonane prace w ramach podpisanej umowy, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków w celu realizacji zadania. Zwiększeniem objęte jest również nadzór inwestorski oraz zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku.

 

-dziale 801 rozdziale 80195 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. ,,Adaptacja budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola". Na 2019 rok na przygotowanie dokumentacji zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł.

 

-w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.449,99zł na realizację przez MOPS projektu unijnego. W 2018 roku nie zostały wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu. Aby zadnie mogło być wykonane w całości niezbędne jest wprowadzenie tych środków do budżetu miasta.

 

-w dziale 855 rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00zł z tytułu zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa.

 

-w dziale 900 rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

 

-w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł na wydatków związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym zrewitalizowanych terenach zielonych.

 

-w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej gminy.

 

-w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.000,00zł z przeznaczeniem na:

-realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12" z przeznaczeniem na lokal dla klubów seniora z naszego miasta. Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w wysokości 75.000,00zł

-realizację nowego zadania w ramach czynów społecznych w wysokości 60.000,00zł na wspólne działania ze wspólnotami mieszkaniowymi w tym ze Wspólnotą przy ul. Żeromskiego 4 i Słowackiego 1

 

-w dziale 921 rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500,00zł z tytułu przejęcia do realizacji zadań z zakresu kultury z Powiatu Radomskiego

 

-w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zl z przeznaczeniem na dotację dla MOK na działania kulturalno - edukacyjne oraz remont tarasu i oświetlenia.

 

-w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł na dotacje dla biblioteki przeznaczonej na promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz urządzenie plenerowych czytelni.

 

-dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się  plan wydatków  bieżących  o kwotę  200.000,00zł  z przeznaczeniem na działalność CAL-u w związku ze  zwiększeniem  zadań z zakresu  promocji  oraz Kuriera Pionkowskiego.

 

-w dziale 921 rozdziale 92195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Radomskiej 9 na potrzeby Galerii Format" zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 110.000,00zł .

 

-w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych :

-,,Modernizacje basenu miejskiego - Etap li", z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szat ni, prysznicy oraz wykonania brodzików do dezynfekcji stóp przed wejściem na basen . Prace te zostały zalecone przez Sanepid z ostatecznym terminem realizacji do 31 grudnia 2019 ro ku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00zł .

-,,Modernizację i adaptacje pomieszczeń w budynku hali sportowej" zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń na pomieszczenia biurowe oraz montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu hali.

 

W wyniku zaproponowanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 2.224.126,00zł, do łącznej kwoty

3.872.126,00 zł, który finansowany będzie wolnymi środkami, kredytem oraz pożyczką w wysokościach określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej.

 

Rozchody

 

W związku z tym, że w 2018 roku nie wyemitowano obligacji w wysokości 1.360.000,00zł , z których pierwszy wykup w wysokości 100.000,00 zł przypadał na 2019 rok, zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań o kwotę 100.000,00zł.

 

Jednocześnie zwiększa się plan rozchodów o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla spółki ekoPionki na zakup wyposażenia, które pozwoli spółce na pełną realizację zadań . Pożyczka udzielona będzie na okres 2 lat. Spłata pożyczki nastąpi w 2020 roku.

 

Przychody

 

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków oprócz zaplanowanych dochodów wprowadza się do budżetu środki pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.324 .126,00zł, z tytułu środków, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

 

Ponadto w przedłożonym projekcie  uchwały rezygnuje się z planowanych do emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.398.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Natomiast planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 4.342.063zł. Takie rozwiązanie pozwoli przeprowadzić jedną procedurę w celu uzyskania środków na finansowanie zadań ujętych w budżecie miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

 

Oryginalna treść projkektu uchwały TUTAJ

Mazda AC CORTES
Skontaktuj się z autorem tekstu: MaG
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
Widzę, że ponownie próbuje się przeforsować zlepek skrajnych pomysłów i znów będzie "płacz" jeśli Radni kierując się rozsądkiem nie poprą zaciągania kolejnych kredytów na miliony przez tak zadłużone Miasto!
To jest to uzdrowienie Budżetu?
Mam nadzieję, że Radni tego kosmicznego pomysłu z budową Bloku Komunalnego nie poprą!
Zamiast zajmowac się budową Bloku, należy zacząć oszczędzać, a nie kreować coraz to nowe stanowiska i zwiększać wydatki Miasta.

Nasuwa się hasło: "Ekonomia, Głupcze!"
19-03-2019, 11:19:36
+ 39
- 23
odpowiedz
VIP
Ten blok komunalny to niech wybudują gdzieś na nieużytkach, daleko na tyłach Soudalu czy gdzieś . A od wszelkich terenów zielonych na mieście łapy precz !
Dodane obrazki:
19-03-2019, 11:26:03
+ 39
- 3
odpowiedz
MOŻE TRZEBA ZATRUDNIĆ ZE 4 KIEROWNIKÓW NOWYCH ?! FACHOWCÓW POŻAL SIĘ BOŻE!!!JAK WALUTA JEST TO CZEMU NIE?????A MOŻE JAKAŚ NOWA P PREZES?!!!!!
19-03-2019, 19:20:48
+ 26
- 19
odpowiedz

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:ZOBACZ WIĘCEJ
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY

Gmina Kozienice
Zobacz więcej
WSZYSTKO BLISKO - WIRTUALNA GALERIA HANDLOWA ZAPRASZA
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Pionki24 to niezależne medium elektroniczne w Pionkach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413

Kontakt z redakcją:
redakcja@pionki24.pl lub 501-572-992
facebook