Dzisiaj jest piątek, 05 czerwca 2020 r., 157 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | OGŁOSZENIA | KATALOG FIRM | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | RODO
REMAX Sp. z o.o.
Burmistrz publikuje raport o stanie miasta
Dodał: MaG, 16-05-2019 10:10, odsłon: 4504

- Gmina Miasto Pionki dzięki swoim mieszkańcom odnotowała wiele sukcesów w różnych obszarach swojej działalności oraz podjęła wiele działań społeczno – kulturalnych. – to pierwsze zdanie podsumowania raportu o stanie miasta jakie zgodnie z nowymi przepisami każdy wójt, burmistrz, prezydent musi opublikować do 28 maja.

Dokument opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pionki liczy blisko 100 stron i zawiera wszystkie niezbędne informacje o stanie finansów miasta, jednostek podległych, inwestycji i wydatków.  Informuje również o stanie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz spółek miejskich. Opisuje również plan dochodów i wydatków wraz z wysokością deficytu budżetu miasta.

 

Raport o stanie gminy to przygotowany corocznie przez jej organ wykonawczy dokument, który stanowi szczegółowe podsumowanie działalności tego podmiotu w minionym roku tj. 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Pionki i budżetu obywatelskiego.

 

- Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą   i społeczną Gminy Miasto Pionki. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., chyba  że zaznaczono inaczej. Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni minionego okresu. – czytamy w raporcie - Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.

 

Poniżej prezentujemy skrót raportu. Pałna treść została opublikowana w BIP TUTAJ

 

Urząd Miasta Pionki

Urząd Miasta jest narzędziem przy pomocy, którego organ wykonawczy – Burmistrz Miasta Pionki – wykonuje swoje zadania. Jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne, wynikające z ustaw i uchwał rady, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta Pionki – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Liczba osób zatrudnionych

 

1. Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta

2. Kierownicze stanowisko urzędnicze 20

3. Stanowisko urzędnicze 51

4. Stanowisko pomocnicze i obsługi 43

 

Stan bezpieczeństwa publicznego

 

Na straży bezpieczeństwa publicznego stoi Komenda Miejska Policji w Pionkach, podległa Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu, wspierana przez Państwową oraz Ochotniczą Straż Pożarną.  Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Pionki za 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

 

Liczba zgłoszeń interwencji (ogółem) miasta Pionki 2645

Liczba interwencji z osobami nietrzeźwymi 200

Liczba ujawnionych osób poszukiwanych 25

Liczba osób przewiezionych do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia 48

Liczba osób nietrzeźwych doprowadzonych do miejsca zamieszkania 63

Liczba udzielonych asyst podmiotom poza policyjnym 17

Liczba spotkań z przedstawicielami społeczeństwa 99

Liczba powiadomień skierowanych ws. uzależnień od alkoholu 14

Liczba nałożonych mandatów karnych 1156

Liczba pouczeń za wszystkie wykroczenia 806

Liczba wypadków drogowych (ogółem) 22

Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym 2

Liczba zabitych na miejscu 4

Liczba zabitych ogółem (zgony na miejscu i zgony w szpitalu) 2

Liczba rannych 33

Liczba kolizji 171

 

Źródło: dane pochodzą z informacji przedłożonych przez Komendę Miejską Policji w Pionkach   

 

W 2018 r. operatorzy monitoringu miejskiego przekazali  do  Komisariatu Policji w Pionkach, jednostek organizacyjnych miasta 724 interwencji, w tym dotyczyły one min.:

1. Spożywanie alkoholu  w miejscu publicznym  -328

2. Uszkodzenie mienia publicznego - 22

3. Awarie oświetlenia, wodociągowe i inne – 57

4. Włamania - 1

5. Bójki w miejscach publicznych – 9

6. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów – 150

7. Osoby leżące w stanie upojenia alkoholowego -36

8. Żebranie w miejscu publicznym - 3

9. Podpalenia - 6

10. Kolizje drogowe, wypadki - 5

11. Dewastacje mienia publicznego -38

12. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 20

16. Inne wykroczenia np. plakatowanie w miejscach niedozwolonych, zrywanie banerów, używanie materiałów pirotechnicznych, wchodzenie na dachy budynków, kominy   - 4 

 

Demografia

Pionki są małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą nieco ponad 18 tysięcy, z czego według danych GUS na koniec 2017 roku 52,0% stanowiły kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%.

 

Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

 

W okresie od początku roku do końca 2018 r. liczba mieszkanek (109) i mieszkańców (93) zmniejszyła się o 202 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 18 033 osób, w tym 9 461 kobiet i 8 572 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: - liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1 167 osób, a liczba mieszkańców 1 210, - liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 5 313 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 6 130, - liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2 981, a liczba mieszkańców 1 232.

 

W 2018 r. narodziło się w mieście 136 osób, w tym 71 dziewczynek i 65 chłopców, a zmarło 213 osób, w tym 110 kobiet i 103 mężczyzn.

 

Finanse Miasta Pionki

 

W ostatnich latach miasto zrealizowało szereg dużych przedsięwzięć, zwiększając jego potencjał inwestycyjny i wpływających pozytywnie na poziom życia mieszkańców. Znajduje to odbicie w budżecie miasta.

 

Odzwierciedleniem prowadzonej gospodarki finansowej Gminy Miasto Pionki jest corocznie opracowywany przez Burmistrza Miasta Pionki i przyjmowany uchwałą Rady Miasta Pionki budżet. Przedstawia on zestawienie przewidywanych dochodów i planowanych wydatków, stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć, jak również dostarcza informacji niezbędnych do kontroli prowadzonej działalności.

 

Budżet Miasta Pionki na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 15 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki.  Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 76.242.191,00zł oraz wydatki   w łącznej kwocie 77.819.191,00zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.577.000,00zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.693.000,00zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 2.116.000,00zł. 

 

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Miasta, zarządzeń  Burmistrza Miasta w granicach upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek kierowników jednostek i Burmistrza Miasta Pionki.

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku:

− plan dochodów ogółem wyniósł 77.790.138,09zł,

− plan wydatków ogółem wyniósł 86.663.416,28zł,

− planowany deficyt wyniósł 8.873.278,19zł,

− przychody wyniosły kwotę 11.071.574,74zł, z tytułu:

− pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł,

− obligacji komunalnych 1.360.000,00zł

− kredytu w wysokości 3.456.000,00zł

−wolne środki  o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.844.630,00zł.

−rozchody wyniosły kwotę  2.198.296,55zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

 

W dokumencie zostały szczegółowo opisane zarówno dochody jak również wydatki, które są zawarte w budżecie miasta.

 

Mienie Gminy

Struktura gruntów na terenie Gminy Miasto Pionki

 

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Miasto Pionki była właścicielem użytkownikiem wieczystym i posiadaczem samoistnym gruntów  o łącznej pow. 415,1513 ha. Wg klasyfikacji rodzajowej struktura tych gruntów przedstawia się następująco:

 

− drogi – 83,0781ha

− tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane – 133,4135 ha

− użytki leśne -  151,3779 ha

− użytki rolne – 15,5727 ha

− tereny rekreacyjne – 13,9214 ha

− pozostałe – 17,4126 ha

 

Gmina Miasto Pionki na dzień 31.12.2018 r. była  również właścicielem:

- 11 lokali użytkowych w budynkach komunalnych wielorodzinnych przy ulicach: Al. Lipowe 12,  Al. Lipowe 14, Leśna 9, Radomska 9  Leśna 7, Aleje Lipowe 5 oraz lokalu użytkowy obejmującego II piętro w budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja.

 

- 8 budynków użytkowych (Legionówka, CAL, była świetlica Zgoda, Leśna 5, Leśna 3, ZHP, ZHR, Biblioteka). Ww. lokale oraz budynki w większości zajmowane są przez różne podmioty, na podstawie stosownych umów.

 

Spośród ww. lokali wolne powierzchnie pozostawały:

-w budynku Aleje Lipowe  5 - pow. lokalu 24,20 m2

-w budynku Aleje Lipowe 12 – łączna pow. lokali: 102,10 m2

-w budynku ul. Radomska 9 - łączna pow. lokali: 194,99 m2

-II piętro w budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja – łączna pow. pomieszczeń 72,70 m2

 

Inwestycje w mieście

W 2018 r. na inwestycje zakończone i zrealizowane wydano łącznie 9.332.539,16 zł. Na inwestycje rozpoczęte i niezakończone w 2018 r wydano łącznie 2.541.455,00 zł. Natomiast na projekty budowlane wykonane w latach 2015-2018 r. wydano łącznie 1.214.289,14 zł.

 

Raport przedstawia największe zrealizowane inwestycje w roku 2018

 

1.Przebudowa PSZOK

2.Budowa cmentarza komunalnego w Pionkach

3.Termomodernizacja Przedszkola Nr 1

4.Termomodernizacja Przedszkola Nr 2

5. Otwarte Strefy Aktywności w mieście Pionki

 

Raport został przygotowany zgodnie z wymogami prawa i zawiera również opis działalności poszczególnych jednostek samorządowych oraz spółek miejskich. Dane zawarte w raporcie przedstawiają również dokładny opis o ochronie środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej. W dokumencie znaleźć można również informacje o charakterystyce działalności lokalnego sektora gospodarczego, działalności Wydziały Sportu i Rekreacji wraz z opisem funkcjonowania obiektów sportowych i działających stowarzyszeniach, które skorzystały z funduszy budżetu miasta w ramach programów upowszechniania kultury fizycznej.  

 

- Gmina Miasto Pionki prowadzeni sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.  Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższego zadania wynosiła w 2018 r. - 200.000,00 zł. Rozdysponowano kwotę – 144.000,00 zł w procedurze konkursowej dla 12 podmiotów, które złożyły stosowne oferty konkursowe. – dalej czytamy w raporcie.

 

Przychody z działalności obiektów miejskich w 2018 r.

 

Działalność Wydziału Sportu i Rekreacji miała charakter usługowy, przychody z tego tytułu wyniosły w 2018 roku łącznie 148.485,49 zł, a w tym:

 

1. Basen Miejski – 27 478 zł,

2. Miejska Hala Sportowa – 17 900 zł,

3. Ośrodek ,,Staw Górny” - 39 441 zł,

4. Lodowisko ,,Biały Orlik” - 60 200 zł,

5 Dzierżawa i inne opłaty administracyjne – 3.446,49 zł.

 

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono przychodów z działalności Pawilonu Sportowego

 

Raport o stanie miasta zawiera również informacje o działalności MPOS, ŚDS, CAL, MOK czy Biblioteki Publicznej. Informacje zawarte w raporcie również dokładnie opisują strukturę zatrudnienia, opis dochodów i wydatków związanych z działalnością poszczególnych jednostek. W dokumencie przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące jednostek oświatowych działających na terenie miasta.

 

Jedna z ciekawszych informacji zawartych w raporcie dotyczy działalności spółek miejskich. Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego oraz ekoPionki.

 

Spółka ekoPionki  z ograniczoną odpowiedzialnością ma siedzibę w Pionkach przy ulicy Leśnej 5. Jest spółką miejską, której jedynym Wspólnikiem jest Gmina Miasta Pionki.

 

Podstawowe zadania spółki ekoPionki

 

Przedmiotem działania spółki jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych, a w szczególności:

 

-Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

-Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

-Demontaż wyrobów zużytych

-Odzysk surowców z materiałów segregowanych

-Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

-Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

-Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

-Roboty związane z budową dróg i autostrad -Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

-Przygotowanie terenu pod budowę -Wykonywanie instalacji elektrycznych

-Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

-Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

-Tynkowanie -Zakładanie stolarki budowlanej

-Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian -Malowanie i szklenie

-Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych

-Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

-Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane

-Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

-Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

-Transport drogowy towarów

-Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

-Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

-Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

-Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

-Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane

-Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

-Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

-Pozostałe sprzątanie

-Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 -Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

-Pogrzeby i działalność pokrewna.

Finanse spółki ekoPionki

 

 Wszystkie usługi na rzecz miasta świadczono w ramach zaplanowanego na ten cel budżetu /dane z planu i wykonania budżetu podajemy dla całego roku/.

 

1/Na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 450.000, zł. z czego wykorzystano       445.222,69 zł.

2/Na konserwację zieleni zaplanowano kwotę 382.900 zł.  z czego wykonano 382. 898,53 zł

3/Na remonty dróg zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.  a wykorzystano 120.236,00 zł 4/Na zimowe utrzymanie  dróg zaplanowano kwotę 163.000,00 zł., a      wykorzystano 97.233,86 zł.

5/ Na przytulisko dla psów zaplanowano 120.000,00 zł. i wykorzystano tę kwotę w     całości

6/ Na transport miejski zaplanowano 100.000,00 zł. a wykorzystano kwotę           101.118,00 zł.

7/ Na oświetlenie zaplanowano kwotę 40.000,00zł. a wykorzystano kwotę 115.338,00 zł. /w tym na założenie oświetlenia bożonarodzeniowego  20.910 zł. brutto

 

Gospodarka odpadami przyniosła spółce przychód w wysokości 1.075.319 ,00 zł.

 

Poza zleceniami wykonywanymi na rzecz Gminy Miasta Pionki spółka świadczy usługi administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. W okresie 9 miesięcy działalności ekoPionki  z tego tytułu osiągnęło przychody w wysokości 461.680,00 zł. Ponadto Oddział Gospodarki mieszkaniowej uzyskał przychody świadcząc różnego rodzaju usługi konserwacyjne oraz remontowo - budowlane na kwotę 358.000,00 zł.

 

Po przejęciu zadań z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz jako spuścizna po nim, wszystkich zobowiązań i całej infrastruktury spółka cały czas boryka się z trudnościami w swojej działalności. Niewystarczający park maszynowy, brak podstawowych urządzeń często spowalnia, a nawet uniemożliwia  wykonywanie wielu zadań.  W roku 2018 na naprawy i remonty środków transportu wykorzystywanych w spółce  wydatkowano kwotę 187.900,00 zł.  Z tego też powodu była konieczność korzystania z usług firm zewnętrznych.

 

W okresie wiosennym trzeba była skorzystać z firmy zewnętrznej do koszenia trawy, które kosztowało spółkę 54.325,90 zł. brutto oraz  do sprzątania ulic – poniesiony koszt to kwota 20.736,00 zł. brutto.  Częste remonty zużytych samochodów typu śmieciarka, wymuszały na spółce korzystanie  z usług firmy zewnętrznej do odbioru odpadów, co wygenerowało kolejny koszt w wysokości 27.465,90 zł.  

 

STAN SPÓŁKI EKOPIONKI NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

 

VIII. Zobowiązania ogółem 1.111.369,01 zł. w tym: 

z tytułu kredytu w rachunku bieżącym 275.468,15 zł.

z tytułu dostaw i usług 194.408,06 zł.

z tytułu podatków i ZUS 282.000,56 zł.       

z tytułu wynagrodzeń /w tym trzynastka/ 261.030,99 zł.       

inne / kaucje, sorty/ 98.461,25 zł.

 

Na dzień dzisiejszy zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi terminami wszystkie w/w zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatki i ZUS-y. Z wynagrodzeń pozostała nie zapłacona trzynasta pensja w związku z tym pozostaje również niezapłacona kwota obciążeń od trzynastki na rzecz budżetu.

 

IX.  Należności ogółem 309.403,37 zł.  

 

w tym:       

z tytułu dostaw i usług 259.673,28 zł.            

w tym od Gminy Miasta Pionki  183.936,82 zł /zapł. w 01/19/

pozostałe 75.736,46zł do dn.12.03 zapłacono 54.308,00 zł inne/pożyczki z ZFŚS, pożyczka dla WM / 49.730,09 zł

Ponadto na dzień 31.12.2018r. utworzono odpis aktualizujący na należności zagrożone  w wysokości 10.477,50 zł.

 

Leasingi   

Spółka zawarła w roku 2018  dwie umowy leasingowe:           

1/maszyna do robót ziemnych Hidromek /koparko-ładowarka / na okres 5 lat; Rata leasingowa wynosi 2.177,70 zł brutto            

2/samochód ciężarowy Mercedes /śmieciarka/ na okres 3 lata; Rata leasingowa wynosi 2.808,36 zł. brutto            

3/spółka korzysta z pojazdu wielofunkcyjnego Hako, który leasinguje  Miasto Pionki, a spółka płaci na jego rzecz raty leasingowe ok. 8500,00 zł  miesięcznie.

 

Struktura zatrudnienia spółki ekoPionki

 Na dzień 31.12.2018 r. w spółce pracowało na umowę o pracę 46 osób plus 12 osób  zatrudnionych na  umowę zlecenie. Struktura organizacyjna przedstawiała się następująco:

-Prezes Zarządu

-Dział Finansowo-Księgowy

-Oddział Gospodarki Mieszkaniowej

-Oddział Oczyszczania Miasta

-Oddział Dróg i Zieleni.

 

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z. o.o.

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Pionki Sp. z.o.o zostało utworzone 20 kwietnia 2011 r. organem założycielskim była Gmina Miasta Pionki.  Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ciepło oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki.

 

Finanse spółki PWKC

Poziom należności ogółem na dzień 31.12.2018r. wynosił 6 508 057,20 zł. w tym:

- należności bieżące 4 800 538,85zł

- podatek VAT do rozliczenia w następnych miesiącach 1 695 685,91zł

- pozostałe 11 832,44zł

 

Poziom zobowiązań ogółem wynosił 11 269 279,13 zł w tym:

- zobowiązania bieżące 3 714 367,66 zł

- podatek VAT   254 069,33 zł

- kredyty    955 825,00 zł

- pożyczki   5 759 464,94 zł

- wadia   423 308,53 zł

- z tytułu podatku   32 102,00 zł

- PFRON   72,00 zł

- kasa zapomogowo-pożyczkowa   270,50 zł

- PZU    74,00 zł

- ZUS    129 725,17 zł

 

Kredyty i pożyczki. Na dzień 31.12.2018 roku kwota miesięcznych rat z tytułu spłaty kredytu i pożyczek wynosi 27 513,20 zł Spółka zaciągnęła kredyty i pożyczki na remont kotła węglowego, remonty sieci, zakup samochodu WUKO, zakup koparki JCB oraz na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

 

Kwota kredytu zaciągniętego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła:

1) remont kotła węglowego 955 825,00 zł – rata miesięczna wynosi 14.705,00zł

Kwota pożyczek ogółem na dzień 31.12.2018r wynosi 5 759 464,94 zł, których raty miesięczne wynoszą 12 808,20zł

Pożyczki zaciągnięto na:

1) Samochód do czyszczenia kanalizacji „WUKO”, do spłaty na dzień 31.12.2018 r. pozostało 251 768,72zł., rata miesięczna w kwocie  4 340,84 zł. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW.

2) koparkę JCB,  do spłaty na dzień 31.12. 2018r pozostało 226 250,73 zł rata miesięczna w kwocie 2285,36 zł. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW. 

3) sieć kanalizacyjną przy ulicy Zwycięstwa, do spłaty na dzień 31.12.2018 r. Pozostało 334 918,36zł, rata  miesięczna wynosi 2 906,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW. 

4)  kanalizację deszczową przy ulicy Sportowej, do spłaty na dzień 31.12.2018 r. Pozostało do spłaty 429 932,47zł, rata miesięczna wynosi 3 276,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW 

5) przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków – docelowa kwota pożyczki wynosi 10 643 849,00zł na dzień 31.12.2018r.wykorzystano 4 516 594,66 zł. Raty pożyczki wypłacane w transzach, spłata rat kapitałowych rozpocznie się w marcu 2020 r. w kwocie  miesięcznej 266 096,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW.

 

Inwestycje zakończone na dzień 31. 12 .2018 r. finansowane ze środków własnych to:

 

1. Budowa Saunarium w kwocie 703 886,24 zł.

2. Sieć wodno-kanalizacyjna przy ulicy Wspólnej w kwocie 19750,79 zł

3. Sieć kanalizacyjna przy ulicy Akacjowej 60 479,23 zł

Inwestycje na zlecenie, zakończone i sprzedane na dzień 31.12.2018 r. to:

1. Sieć deszczowa – odwodnienie CAL 11 037,77 zł , sprzedane do UM

2. Sieć wodno-kanalizacyjno-deszczowa Cmentarz 288 927,17 zł , sprzedana do UM.

Spółka PWKC nie posiada leasingów.

 

Majątek spółki.

Stan majątku na dzień 31.12.2018r wynosi netto 18 780 471,73 zł.

Wartość netto infrastruktury ciepłowniczej (źródła i sieci) wynosi 6 035 753,66 zł

Wartość infrastruktury związanej z wydobyciem, uzdatnieniem i przesyłem wody   wynosi  2 732 462,64 zł

Wartość infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej (rurociągi, przepompownie, oczyszczalnia) wynosi 5 775 250,28 zł.

Natomiast wartość infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków deszczowych wynosi netto     3 409 696,52 zł.

 

Łącznie zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 84 osoby plus 2 osoby w Zarządzie Spółki, przy czym:

 

- służby księgowe i administracyjne liczyły 10 pracowników,

- służby dozoru liczyły 21 pracowników,

- służby obsługi i utrzymania ruchu liczyły 53 pracowników.

 

Podsumowania raportu o stanie miasta dokonał burmistrz Pionek Robert Kowalczyk

 

Gmina Miasto Pionki dzięki swoim mieszkańcom odnotowała wiele sukcesów w różnych obszarach swojej działalności oraz podjęła wiele działań społeczno – kulturalnych. Niniejszy raport w poszczególnych działach zawiera informacje o tym, co widoczne jest dla nas wszystkich na co dzień, ale także opisy mniej widocznych, jednakże ważnych działań i ich efektów, dzięki którym zmienia się Miasto Pionki. Pokazuje nie tylko pracę samorządu, ale także ważne aspekty związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, przeprowadzonymi inwestycjami, funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury oraz spółek z udziałem majątku gminy.

 

Raport jasno pokazuje zeszłoroczną kondycję Miasta Pionki, ale także wskazuje możliwości dalszego rozwoju naszej lokalnej ojczyzny. Przyszłe inwestycje oraz realizacja projektów unijnych, dzięki którym powstanie wiele nowych miejsc służących codziennej rekreacji i odpoczynkowi  niewątpliwie mocno zmienią krajobraz naszego miasta. Przyszłe kompleksowe remonty ulic, odnawianie i termomodernizacja miejskich budynków, polityka w zakresie ochrony środowiska, polityka społeczna, gospodarka komunalna i mieszkaniowa to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców.  Zmiany w sposobie komunikowania się z mieszkańcami, bogata oferta wydarzeń kulturalnych i tworzenie miejsc, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzać czas i oddawać się swoim pasjom to tylko kilka aspektów przyszłego budowania miasta jako nowoczesnego kreowania pozytywnej atmosfery dla mieszkańców i turystów. Podstawą bowiem planowania strategicznego w pionkowskim samorządzie będzie przyjęcie odpowiedniej perspektywy, a tą perspektywą, swoistą osią dla naszego miasta, są jego mieszkańcy. Dlatego właśnie punktem wyjścia dla przyszłych działań, szczególnie tych w obszarze polityki informacyjnej, będzie rozmowa, dialog z mieszkańcami i ich uczestnictwo w wydarzeniach, które ich dotyczą. Rolą władz lokalnych jest tworzenie przestrzeni i warunków do wykorzystania potencjału mieszkańców.

 

Dla nawiązania efektywnego dialogu z mieszkańcami niezbędna jest więc transparentność działań. Dobre zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego skutkuje więc na przyszłość nie tylko osiągnięciem celów rozwojowych, ale również przeświadczeniem mieszkańców o słuszności podejmowanych decyzji i pozytywnym wizerunku gospodarza terenu.

 

Raport przedkładający rok z życia miasta to zaledwie chwila. Przed nami kolejne 5 lata. Zapewne w życiu indywidualnych mieszkańców, rodzin, pokoleń i całej społeczności będzie to czas, w którym wiele się wydarzy. Zwłaszcza, gdy realizujemy wspólne cele. Moją zasadą jest odwoływanie się do mądrości pionkowian, wysłuchiwanie ich. Na dialogu, być może czasem trudnym spędzimy dużo czasu. Jednak warto, gdyż z każdym rokiem wzrasta znaczenie miasta Pionki na mapie Polski. Jesteśmy wiarygodnymi partnerami gospodarczymi i społecznymi. Wiele krajowych instytucji obdarza nas zaufaniem, nagradza i wyróżnia, za co jesteśmy wdzięczni.

 

Z każdym dniem budujemy nasz pionkowski dom, by sprostać wyzwaniom przyszłości. Nasza intensywna, wspólna praca w tej kadencji zapewne pozostawi ważny i symboliczny ślad na kartach z życia Pionek.  Pionki to wyjątkowe miejsce, a pionkowianie mają ogromny potencjał miastotwórczy. Wierzę, że w tej kadencji będziemy wspólnie pracować dla lepszej przyszłości miasta i mieszkańców. Wspólną pracą uda nam się stworzyć w Pionkach miejsce dobre do mieszkania i życia, dobre do nauki i pracy, dobre do odpoczynku, dobre do kochania.

 

Skontaktuj się z autorem tekstu: MaG
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
VIP
Struktura zatrudnienia ekoPionki to 46 plus 12 osób . Ile osób pracuje fizycznie , a ile siedzi wygodnie za biurkiem ? Nadal nie wiem . W UM strach zliczyć urzędników , to już jakaś masakra .
Mieścina ledwo dyszy finansowo , zadłużona , a tu takie kwiatki.
Nic dziwnego , że na wszystko brakuje i kredyt goni kredyt .
Dodane obrazki:
16-05-2019, 16:23:59
+ 123
- 83
odpowiedz
to prawda w urzedzie miasta przestrzeni brakuje na kolejne biurka o 14 sklepy zamykaja na manhatanie brak kupujacych , a stoleczki dokladaja kolejni wlodarze, szkoda.
17-05-2019, 13:14:37
+ 46
- 4
odpowiedz
To może tym z manhatanu znajdą pracę w urzędzie miasta , jeszcze kilka biurek powinno się zmieścić !
17-05-2019, 15:03:16
+ 41
- 85
odpowiedz
VIP
Zamknąć portugalsko - niemieckie markety w Pionkach i Manhattan moment zapełni się klientami .
Dodane obrazki:
17-05-2019, 17:15:31
+ 15
- 10
odpowiedz
Ee nie pomieszczą się teraz ,za dużo ich !
17-05-2019, 18:02:09
+ 17
- 81
odpowiedz
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:ZOBACZ WIĘCEJ
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY

Gmina Kozienice
Zobacz więcej
WYRÓŻNIONE FIRMY
WSZYSTKIE +
Agencja Reklamowa Arpass
Zajmujemy się projektowaniem materiałów graficznych dla firm oraz klient&...
ZAMÓW NASZ NEWSLETTER
Zarejestruj się aby otrzymywać nasz darmowy newsletter!
My nie spamujemy. Cenimy twoją prywatność!
WSZYSTKO BLISKO - WIRTUALNA GALERIA HANDLOWA ZAPRASZA
PRZEJDŹ DO GALERII +
SAMONLINE - SKLEP SPOŻYWCZY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ
PRZEJDŹ DO SKLEPU +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Pionki24 to niezależne medium elektroniczne w Pionkach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413

Kontakt z redakcją:
redakcja@pionki24.pl lub 501-572-992
facebook